Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden vlaggen

Betaling vooraf bij alle opdrachten via online payment service provider. Betalingsmethoden: per bank met IDEAL, per creditcard met VISA/MASTERCARD. Na ontvangst betaling wordt opdracht in productie genomen en geleverd binnen overeengekomen aflevertermijn.
 Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief 19% BTW. 
Alle genoemde prijzen zijn dagprijzen.
  Geringe kwaliteits- en kleurverschillen kunnen voorkomen. Minimumorderbedrag EUR 14,50 netto, franco levering op een adres in Nederland. In alle andere gevallen gelden vracht/handling kosten van EUR 45,-.

 Bij annulering van de door u geplaatste order binnen 24 uur, na uw bestelling, wordt 10% administratie/annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering van uw order na 48 uur, na uw bestelling, wordt het totale order bedrag in rekening gebracht.
 Alle geleverde producten blijven eigendom van Vlaggenknaller.nl tot het volledige orderbedrag is betaald.
 Wij zijn niet verantwoordelijk voor leveringsoverschrijdingen, vanwege uitlopende voorraad en andere vormen van overmacht. 
Bij maatwerk, dus speciaal voor u gemaakte artikelen, zijn over- of onderleveringen mogelijk.
 Al onze leveringen vinden plaats volgens de bij de kamer van Koophandel te Haarlem (Amsterdam) gedeponeerde algemene leveringsvoorwaarden. Wij zullen u hiervan op aanvraag een kopie sturen.
 Alle acties gelden zolang de voorraad strekt.
 Wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijvingen, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

 

Leveringsvoorwaarden

De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34390033.

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties en leveranties van Vlaggenknaller.nl

Artikel 2. 
Acties

Alle acties van Vlaggenknaller.nl zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend.
 Aan opdrachtgever verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi, en dergelijke gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend. De opdrachtgever bepaald allereerst of een, door Vlaggenknaller.nl geadviseerd product aan zijn/haar eisen voldoet.
 Door Vlaggenknaller.nl uitgebrachte offertes hebben de geldigheidsduur van ten hoogte 5 dagen tenzij anders aangegeven.

Artikel 3.
 Prijzen

Alle door Vlaggenknaller.nl opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden af fabriek, tenzij anders overeengekomen. Indien na de datum van aanbieding een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge van voorziene omstandigheden, is Vlaggenknaller.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie- en grondstofprijzen.

Artikel 4. 
Levering

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: A. Door de in-ontvangstname van de goederen door de opdrachtgever.
 B. Bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.

Artikel 5.
 Opschorting

Ingeval van overmacht is Vlaggenknaller.nl gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem/haar uit de Vlaggenknaller.nl gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is Vlaggenknaller.nl gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zulks zonder dat zij aan enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Zolang vervallen facturen door opdrachtgever onbetaald blijven, is Vlaggenknaller.nl bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is Vlaggenknaller.nl bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Artikel 6.
 Overmacht

Onder overmacht wordt hier verstaan: een tekortkoming aan de zijde van Vlaggenknaller.nl die niet aan haar schuld is te wijten, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Vlaggenknaller.nl of diens leveranciers.

Artikel 7.
 Levertijd

De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Vlaggenknaller.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door opdrachtgever/koper wordt overschreden.

Artikel 8. 
Afname

Ingeval van niet-tijdige afname heeft de opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van Vlaggenknaller.nl een schriftelijke sommatie tot afname is ontvagen. In geval de opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft Vlaggenknaller.nl het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden, c.q. te annuleren zonder rechtelijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever. In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is Vlaggenknaller.nl gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke tengevolge van niet-tijdige afname voor haar is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan.

Artikel 9.
 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen, waaronder tape, plakband, papier, karton, folie, zakken en gereed product waarop een product van Vlaggenknaller.nl is aangebracht of in verwerkt, blijven volledig eigendom van Vlaggenknaller.nl tot het moment waarop alle vorderingen op de opdrachtgever, welke voortspruiten uit de terzake tussen partijen gesloten overeenkomsten volledig zijn voldaan. Totdat volledige betaling is gedaan zullen de goederen door de opdrachtgever op zodanige wijze worden gehouden dat zij te herkennen zijn als het eigendom van Vlaggenknaller.nl.

Artikel 10.
 Betaling

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum in Euro voldaan te zijn. 
Indien niet overeengekomen, of op de factuur vermeld geldt geen betalingskorting. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Vlaggenknaller.nl aan te wijzen rekening. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Vlaggenknaller.nl het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, vermeerderd met eventuele opslagen van de bank van Vlaggenknaller.nl. Vlaggenknaller.nl is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente, tevens de buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Artikel 11.
 Zet-, druk- of andere proeven

Vlaggenknaller.nl accepteert alleen door de opdrachtgever bijgeleverde zgn. printready (drukgereed) bestanden voor de productie van de bestelde (print) artikelen. Zie voor de aanlevering van de juiste bestanden de aanlever instucties op de service pagina van de website van Vlaggenknaller.nl. De wederpartij is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van de leverancier ontvangen zet-, druk-, of andere proeven, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed, gecorrigeerd of goedgekeurd, aan de leverancier terug te zenden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enigerlei vertraging die ontstaat door nalatigheid voor wat betreft het terugzenden van deze goedkeuring door de wederpartij. Goedkeuring door de wederpartij geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd of doet uitvoeren. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 12.
 Reclame

Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 13.
 Eigendom productiemiddelen

Alle productiemiddelen zoals clichés, stansmessen, stempelplaten en ander materiaal zijn als zodanig het eigendom van Vlaggenknaller.nl, ook al zijn zij in rekening gebracht. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren anders is overeengekomen.

Artikel 14.
 Aansprakelijkheid

Met inachtneming van de regels van openbare orde en goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van Vlaggenknaller.nl het volgende:
 A. De aansprakelijke van Vlaggenknaller.nl 
Is nadrukkelijk beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven reclameverplichtingen. 
B. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter nakoming van de reclameverplichtingen en die ingevolge de Wet Productenaansprakelijkheid, is uitgesloten.
 C. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de Wet Productenaansprakelijkheid. Vlaggenknaller.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de toepassing. Vlaggenknaller.nl sluit aansprakelijk uit voor kosten, schaden, en intresten die mochten ontstaan.

Artikel 14.
 Afwijkingen

Geringe afwijking in kleurendruk kunnen geen reden zijn voor afkeuring zijn. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, dikte materiaal, enz. geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15.
 Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van die overeenkomsten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, onverminderd het recht van Vlaggenknaller.nl de opdrachtgever door de Rechter van zijn woonplaats te dagen. Nadat Vlaggenknaller.nl zich op deze bepaling heeft geroepen, heeft opdrachtgever een maand de tijd om kenbaar te maken dat wordt gekozen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16.
 Toepassing recht

Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Vlaggenknaller.nl.

© Copyright 2020 Vlaggenknaller